Masz lub miałeś kredyt w CHF

Uwol­ni­my Cię od Franka!

Wieloletnie doświadczenie

Kil­ka­na­ście lat doświad­cze­nia na ryn­ku praw­ni­czym w Polsce. 

Profesjonalny zespół

Pro­fe­sjo­nal­ny zespół praw­ni­ków wspie­ra­ny przez team wykwa­li­fi­ko­wa­nych eko­no­mi­stów i bie­głych rewidentów.

Kompleksowość

Na każ­dym eta­pie reali­za­cji umo­wy gwa­ran­tu­je­my opie­kę praw­ną i eks­perc­ką z zakre­su postę­po­wa­nia przed­są­do­we­go i sądowego.

Napisz do nas. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

Nowe pole

KROK PO KROKU

Metodologia działania

ETAP 1 — Bezpłatna analiza umowy

Ten etap jest cał­ko­wi­cie dar­mo­wy i zaczy­na się w chwi­li prze­ka­za­nia przez Cie­bie danych kon­tak­to­wych. Nasz eks­pert kon­tak­tu­je się z Tobą w celu prze­ka­za­nia kopii umo­wy kre­dy­to­wej. Wszyst­ko odby­wa się w for­mie elek­tro­nicz­nej oraz tele­fo­nicz­nej, aby nie anga­żo­wać Two­je­go cen­ne­go cza­su. W przy­pad­ku gdy chciał­byś omó­wić spra­wę bez­po­śred­nio gwa­ran­tu­je­my bez­płat­ne spo­tka­nie z konsultantem.

ETAP 2 — Wyliczenie nadpłaty kredytu

Na pod­sta­wie zapi­sów umo­wy kre­dy­to­wej wyli­cza­my sza­cun­ko­wą war­tość nad­płat. Otrzy­mu­jesz raport, w któ­rym okre­śla­my sza­cun­ko­wą war­tość korzy­ści w przy­pad­ku unie­waż­nia­nia umo­wy przez sąd z wska­za­niem: war­to­ści nad­płat kre­dy­tu, war­to­ści nad­pła­co­nych spre­adów, oraz pozo­sta­łej do zapła­ty kwo­ty kre­dy­tu w PLN. Etap ten rów­nież wyko­nu­je­my dla Cie­bie bezpłatnie.

ETAP 3 — Konsultacja prawna

Oma­wia­my wspól­nie korzy­ści wyni­ka­ją­ce z wygra­nej spra­wy w sądzie w przy­pad­ku unie­waż­nie­nia umo­wy. Zosta­ną wska­za­ne klau­zu­le nie­do­zwo­lo­ne sto­so­wa­ne przez ban­ki oraz przed­sta­wio­na dro­ga do osią­gnię­cia suk­ce­su czy­li Wygra­nej z Fran­kiem. Etap ten reali­zu­je­my dla Cie­bie bez­płat­nie oraz może być rów­nież prze­pro­wa­dzo­ny telefonicznie.

ETAP 4 — Umowa współpracy

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia odzy­ska­niem Two­ich środ­ków nad­pła­co­nych i uwol­nie­nia Cię od Fran­ka, zosta­ną Ci przed­sta­wio­ne moż­li­wo­ści współ­pra­cy wraz z wska­za­niem kosz­tów pro­wa­dze­nia spraw praw­nych dla Ciebie.

ETAP 5 — Odzyskanie nadpłaty

W pierw­szym kro­ku przy­go­to­wu­je­my pismo do ban­ku w Two­im imie­niu w celu otrzy­ma­nia szcze­gó­ło­wych zesta­wień w zakre­sie Two­je­go kre­dy­tu tj : kur­su Fran­ka, opro­cen­to­wa­nia umo­wy, ubez­pie­cze­nia niskie­go wkła­du, wyso­ko­ści spła­co­nych rat w PLN oraz CHF. Dru­gi krok to ponow­ne prze­li­cze­nie korzy­ści z tytu­łu unie­waż­nie­nia umo­wy. Trze­ci krok to wysła­nie do sądu oraz ban­ku zawe­zwa­nia do pró­by ugo­do­wej. Czwar­ty krok to praw­do­po­dob­na dro­ga sądo­wa ze wzglę­du na to, iż ban­ki prze­sy­ła­ją co do zasa­dy nega­tyw­ną odpo­wiedź na wezwanie.

ETAP 6 — Reprezentacja w sądzie

Kolej­nym kro­kiem jest ocze­ki­wa­nie na ter­min roz­pra­wy, a adwo­kat upraw­nio­ny do repre­zen­ta­cji w sądzie, repre­zen­tu­je Cie­bie wobec ban­ku. Przy­go­to­wu­je­my Cię do każ­dej roz­pra­wy, odpo­wia­da­my na pisma ban­ku oraz skła­da­my wyja­śnie­nia do Sądu.

Co możesz wygrać?
Nie­waż­ność umo­wy kre­dy­to­wej w CHF

Zwrot nad­pła­co­nych rat i spread-ów
Uwol­nie­nie nie­ru­cho­mo­ści od Franka
Zmia­na Fran­ka na złotego
Zwrot ubez­pie­cze­nia niskie­go wkładu

Liczby są po naszej stronie

Nasze działania w liczbach

0 zł

Zero opłat wstęp­nych, zero opłat za ana­li­zę umo­wy, kosz­ty zastęp­stwa pro­ce­so­we­go są zwra­ca­ne w przy­pad­ku wygranej.

1 radca

Do każ­dej umo­wy jest przy­dzie­lo­ny jeden, dedy­ko­wa­ny rad­ca prawny.

50 000zł

Śred­ni zwrot nad­pła­co­nych rat kredytowych.

200 000zł

Śred­nia war­tość wygra­nej spra­wy sądowej.

W co wierzymy?

01 W CIEBIE

Pierw­szy krok to zna­le­zie­nie w sobie siły, wytrwa­ło­ści i moty­wa­cji, do pod­ję­cia wal­ki o unie­waż­nie­nie umo­wy kre­dy­to­wej w CHF. Korzy­ści zna­czą­co prze­kra­cza­ją trud wło­żo­ny w cały pro­ces, dla­te­go war­to to zrobić.

02 W SIEBIE

Dru­gi krok to zaufa­nie nasze­mu zespo­ło­wi doświad­czo­nych praw­ni­ków. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że potra­fi­my spro­stać każ­de­mu wyzwa­niu, dla­te­go więk­szość naszych począt­ko­wych dzia­łań jest bezpłatna. 

03 W SPRAWIEDLIWOŚĆ

Każ­da spra­wa zwią­za­na z kre­dy­tem fran­ko­wym może być wygra­na. Na prze­strze­ni lat pozna­li­śmy treść więk­szo­ści umów zawie­ra­nych przez ban­ki z kre­dy­to­bior­ca­mi i wie­my, że znacz­na część jest nie­zgod­na z prawem.

stały rozwój

Co nas wyróżnia?

Profesjonalność

Zespół obec­ny od kil­ku­na­stu lat na ryn­ku spe­cja­li­zu­ją­cy się w spra­wach gospo­dar­czych oraz cywil­nych. Wspie­ra­ny przez zespół pro­fe­sjo­na­li­stów z finan­sów, eko­no­mii oraz księgowości.

Szybkość

Wszel­kie czyn­no­ści orga­ni­zo­wa­ne są mak­sy­mal­nie w ter­mi­nie do 3 dni robo­czych. Kon­takt kon­sul­tan­ta w ter­mi­nie do 24h od dnia otrzy­ma­nia for­mu­la­rza. Ana­li­za umo­wy w ter­mi­nie 3 dni od cza­su otrzy­ma­nia ska­nu umowy.

Nowoczesność

Pre­fe­ru­je­my kon­takt tele­fo­nicz­ny oraz mailo­wy, któ­ry przed­kła­da­my nad spo­tka­nia bez­po­śred­nie. Dla Cie­bie, Dla Two­je­go Czasu.

Efektywność

Wyso­ki pro­cent wygra­nych spraw w sądzie w spra­wach praw­nych, cywil­nych oraz gospo­dar­czych przed­kła­da­my na bata­lie sądo­we z Frankiem.

{

Zasa­da nr 1 – nigdy nie trać pie­nię­dzy.
Zasa­da nr 2. – nigdy nie zapo­mi­naj o zasa­dzie nr 1.

War­ren Buffett

{

Napisz

wygramyzfrankiem@gmail.com

Siedziba firmy

Wro­cław

Pro­fe­sjo­nal­nie doradz­two, efek­tyw­ne uczest­nic­two. Razem prze­ciw­ko Fran­ko­wi.
Skon­tak­tuj się z nami już teraz.

Copy­ri­ght © wygramyzfrankiem.com.pl 2020

Pro­jekt i wyko­na­nie: Piotr Jezior­ny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo